พลาญชัยพิทยาคมเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน พัฒนาการสู่สากล มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประกาศ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม คลิกอ่านรายละเอียด