พลาญชัยพิทยาคมเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน พัฒนาการสู่สากล มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

     
    1. พติกรรมการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์
    2. ศึกษาพฤติกรรมการมาโรงเรียนสาย
    3. ปัญหาการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
    4. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
    5. ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่
    6. พฤติกรรมการหนีเรียน
 
  การประกวดราคาจ้างโรงอาหาร (๓๐.๒๒.๑๐.๐๖)โดยวิธีการประกวดราคา
             อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดาวน์โหลดเอกสาร