พลาญชัยพิทยาคมเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน พัฒนาการสู่สากล มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 
- รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาชีววิทยา ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี
- ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปี 2559
 - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปี 2559
 - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปี 2559
 - ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปี 2559