Home / General / ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

12โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่ 3
เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2522 สมัยนายศักดา อ้อพงษ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด และนายแพทย์บุญสม มาร์ติน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดนโยบายให้แต่ละจังหวัด ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งที่ 3 ขึ้นเพื่อเป็นจุดสกัดรองรับปริมาณการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขอให้ราชพัสดุจังหวัดร้อยเอ็ด กรมธนารักษ์ แปลงที่ 1103 ในเนื้อที่ 101 ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านหน้าติดกับถนนสายเอเชีย หมายเลข 14
ถนนแจ้งสนิท ในระยะแรก ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  แบบสหศึกษา จำนวน 6 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 272 คน ครู 17 คน โดยฝากเรียนที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีอาคารเรียน ต่อมาได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2522 ที่ถนนแจ้งสนิท ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้องเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งห่างจากศาลากลางจังหวัด เป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร เมื่อปี พ.ศ.2536 ได้ทำการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 ห้องเรียน และเข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อ พ.ศ.2533 ต่อมาได้จัดตั้งชมรมผู้ปกครองและครูขึ้นในปี พ.ศ.2540

01-105060713

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *