Home / basic_data

basic_data

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1045450806
รหัส Smis 8 หลัก :
  45012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  450806
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Triam Udomsuksa Pattanakan Roiet
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านพลาญชัย
ตำบล :
  หนองแวง
อำเภอ :
  เมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด :
  ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ :
  45000
โทรศัพท์ :
  043624180
โทรสาร :
  043624180
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09-03-2522
อีเมล์ :
  ppks@ppks.ac.th
เว็บไซต์ :